ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SMIT & VAN RIJSBERGEN B.V.

GEVESTIGD AAN DE OUDEWEG 103, 2031CC TE HAARLEM
INSCHRIJVING K.V.K. 34013091
RECHTSVORM: BESLOTEN VENNOOTSCHAP

1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Smit & Van Rijsbergen B.V.
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Smit & Van Rijsbergen B.V. een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Smit & Van Rijsbergen B.V. uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, leveren van bedrijfskleding, uniforms, veiligheidskleding, promotionele kleding en sportkleding, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.
1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Smit & Van Rijsbergen B.V. ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Smit & Van Rijsbergen B.V. vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

 

2. ALGEMEEN

2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Smit & Van Rijsbergen B.V. vervallen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Smit & Van Rijsbergen B.V. en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Smit & Van Rijsbergen B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Smit & Van Rijsbergen B.V. schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Smit & Van Rijsbergen B.V. op te stellen opdrachtbevestiging.
2.3 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Smit & Van Rijsbergen B.V. bindt Smit & Van Rijsbergen B.V. niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Smit & Van Rijsbergen B.V. van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.
2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Smit & Van Rijsbergen B.V. slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.7 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Smit & Van Rijsbergen B.V. een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

3. OFFERTES

3.1 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Smit & Van Rijsbergen B.V. gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Smit & Van Rijsbergen B.V. gemaakte kosten zullen worden doorberekend. Bij iedere bestelling van € 750,- en minder worden verzendkosten doorberekend, bij iedere bestelling tot € 150,- wordt € 10,- administratiekosten berekend.
3.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.3 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Smit & Van Rijsbergen B.V. zich het recht voor het gemaakte ontwerpen en/of monsters en/of modellen en/of tekeningen en/of calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
3.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
3.5 Alle door Smit & Van Rijsbergen B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.6 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Smit & Van Rijsbergen B.V. niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
3.7 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Smit & Van Rijsbergen B.V. gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, valuta schommelingen, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Smit & Van Rijsbergen B.V. kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.9 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
3.10 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Smit & Van Rijsbergen B.V. wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Smit & Van Rijsbergen B.V. terug te zenden, bij gebreke waarvan Smit & Van Rijsbergen B.V. het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

 

4. OPDRACHTEN

4.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Smit & Van Rijsbergen B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Smit & Van Rijsbergen B.V. zijn bevestigd.
4.2 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Smit & Van Rijsbergen B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Smit & Van Rijsbergen B.V. pas na schriftelijke acceptatie.
4.5 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4.6 Smit & Van Rijsbergen B.V. behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht.
4.7 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Smit & Van Rijsbergen B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.8 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

 

5 LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens en/of goederen door de opdrachtgever is Smit & Van Rijsbergen B.V., behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Smit & Van Rijsbergen B.V., niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens en/of goederen.
5.2 In geen geval is Smit & Van Rijsbergen B.V. aansprakelijk voor gevolgschade bij de opdrachtgever, indien enig product een gebrek vertoont of niet tijdig wordt geleverd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, zal Smit & Van Rijsbergen B.V. niet aansprakelijk zijn voor (letsel)schade veroorzaakt door de gebrekkige werking van beschermende kleding waaraan een NEN-waarde danwel een Europese normering is gekoppeld, althans zodanige NEN-normering bijschrijving is bijgeleverd.
5.3 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.
5.4 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Smit & Van Rijsbergen B.V., tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.
5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Smit & Van Rijsbergen B.V. enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Smit & Van Rijsbergen B.V. bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Smit & Van Rijsbergen B.V. schriftelijk is bevestigd.
5.6 Het eventueel door Smit & Van Rijsbergen B.V. te verwerken materiaal, goederen en/of de door Smit & Van Rijsbergen B.V. te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Smit & Van Rijsbergen B.V. een niet-franco zending te weigeren.
5.7 De door Smit & Van Rijsbergen B.V. te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Smit & Van Rijsbergen B.V..
5.8 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
5.9 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
5.10 Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Smit & Van Rijsbergen B.V. wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.
5.11 Alle leveringstijden worden door Smit & Van Rijsbergen B.V. steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Smit & Van Rijsbergen B.V. eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
5.12 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Smit & Van Rijsbergen B.V. kennis geeft, onverminderd het recht van Smit & Van Rijsbergen B.V. om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Smit & Van Rijsbergen B.V. omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
5.13 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Smit & Van Rijsbergen B.V. voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Smit & Van Rijsbergen B.V. het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Smit & Van Rijsbergen B.V. verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
5.14 Ten onrechte aan Smit & Van Rijsbergen B.V. geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
5.15 Smit & Van Rijsbergen B.V. is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Smit & Van Rijsbergen B.V. een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.16 Indien Smit & Van Rijsbergen B.V. goederen of gegevens (al dan niet door Smit & Van Rijsbergen B.V. vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Smit & Van Rijsbergen B.V. gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Smit & Van Rijsbergen B.V. ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
5.17 Bij levering van materialen en/of halffabrikaten door de opdrachtgever, aanvaardt Smit & Van Rijsbergen B.V. geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.
5.18 Smit & Van Rijsbergen B.V. verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
5.19 Indien tijdens de uitvoering van een door Smit & Van Rijsbergen B.V. aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Smit & Van Rijsbergen B.V. onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Smit & Van Rijsbergen B.V. het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Smit & Van Rijsbergen B.V. reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Smit & Van Rijsbergen B.V. over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Smit & Van Rijsbergen B.V. ter voldoen.
6.2 De met Smit & Van Rijsbergen B.V. overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Smit & Van Rijsbergen B.V. door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Smit & Van Rijsbergen B.V. van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.4 Ingeval van overmacht zal Smit & Van Rijsbergen B.V. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Smit & Van Rijsbergen B.V. kennis geeft. Onverminderd het recht van Smit & Van Rijsbergen B.V. om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Smit & Van Rijsbergen B.V. omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Smit & Van Rijsbergen B.V. het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

 

7. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Smit & Van Rijsbergen B.V. is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Smit & Van Rijsbergen B.V. als bindend.
7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.3 Opdrachtgever zal alle door Smit & Van Rijsbergen B.V. voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Smit & Van Rijsbergen B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.4 Indien Smit & Van Rijsbergen B.V. een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Smit & Van Rijsbergen B.V. de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
7.5 Smit & Van Rijsbergen B.V. aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Smit & Van Rijsbergen B.V. niet, met name zal Smit & Van Rijsbergen B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
7.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.8 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
7.9 Op geleverde goederen is Smit & Van Rijsbergen B.V. nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Smit & Van Rijsbergen B.V. verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal Smit & Van Rijsbergen B.V. in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.
7.10 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Smit & Van Rijsbergen B.V. geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.
7.11 Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.
7.12 Restpartijen worden niet retour genomen.
7.13 Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.
7.14 Uitsluitingen van garanties De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door: – onjuist onderhoud; – onjuist gebruik; – moedwillige nalatigheid; – verkleuring door inwerking van licht;
7.15 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Smit & Van Rijsbergen B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Smit & Van Rijsbergen B.V. nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Smit & Van Rijsbergen B.V. voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen (bijvoorbeeld de WA- bedrijfspolis).
8.2 Opdrachtgever is gehouden Smit & Van Rijsbergen B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Smit & Van Rijsbergen B.V. instelt terzake van schade ontstaan door of met de door Smit & Van Rijsbergen B.V. geleverde diensten.
8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.4 Smit & Van Rijsbergen B.V. behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Smit & Van Rijsbergen B.V. niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Smit & Van Rijsbergen B.V. niet aansprakelijk.
8.5 Adviezen worden door Smit & Van Rijsbergen B.V. naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
8.6 Evenmin aanvaardt Smit & Van Rijsbergen B.V. enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Smit & Van Rijsbergen B.V. zijn verteld of ter hand gesteld.
8.7 In geen geval zal Smit & Van Rijsbergen B.V. verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.
8.8 Smit & Van Rijsbergen B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Smit & Van Rijsbergen B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Smit & Van Rijsbergen B.V. verrichte of te verrichten diensten; – eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2 Smit & Van Rijsbergen B.V. is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Smit & Van Rijsbergen B.V. niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderdeuro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
9.3 Smit & Van Rijsbergen B.V. behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.4 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.
9.5 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Smit & Van Rijsbergen B.V. of getoond op de website van Smit & Van Rijsbergen B.V. worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Smit & Van Rijsbergen B.V. een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, zijn zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Smit & Van Rijsbergen B.V. voorbehouden.

 

10. BETALINGEN

10.1 Indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Smit & Van Rijsbergen B.V. daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Smit & Van Rijsbergen B.V. is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Smit & Van Rijsbergen B.V. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintigeuro).
10.5 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Smit & Van Rijsbergen B.V. het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Smit & Van Rijsbergen B.V. te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.
10.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
10.7 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Smit & Van Rijsbergen B.V. de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Smit & Van Rijsbergen B.V. gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Smit & Van Rijsbergen B.V. op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Smit & Van Rijsbergen B.V. met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

12. SLOTBEPALING

12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij van Smit & Van Rijsbergen B.V..

©Balans Juridisch Advies B.V. – Algemene Voorwaarden van Smit & Van Rijsbergen B.V.
Niets uit deze Algemene Voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.